Dzisiaj jest: 24.10.2021, imieniny: Arety, Marty, Marcina

Zasady umieszczania reklam przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych.

Dodano: 3 lata temu Czytane: 1592

Kwestie umieszczania reklam w przestrzeni publicznej są regulowane przepisami polskiego prawa.

Zasady umieszczania reklam przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych.
Kwestie umieszczania reklam w przestrzeni publicznej są regulowane przepisami polskiego prawa. Określone zapisy są dostępne w następujących ustawach: ustawie z 24 kwietnia 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi o ochronie krajobrazu, ustawie z 7 lipca 1994. o prawie budowlanym oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ograniczenia oraz zapisy regulowane są dodatkowo przez przepisy prawa miejscowego w postaci uchwał rad gminnych, miasta oraz dzielnicy. Każda jednostka samorządu terytorialnego może bardzo szczegółowo określać zasady umieszczania reklam w przestrzeni publicznej oraz prywatnej.

Wszystko to jest wynikiem obowiązującej ustawy krajobrazowej, która to zezwala samorządom terytorialnym na określanie zasad oraz warunków dla znajdujących się na terenie gminy, powiatu, czy miasta reklam w postaci tablic, ogrodzeń, czy innych urządzeń reklamowych. Prawo miejscowe określa wówczas lokalizację dla tablic oraz może decydować o konieczności zlikwidowania nielegalnie postawionego nośnika. Podobnie wygląda kwestia opłat za zajęcie miejsca oraz instalację tablic, kwoty te w zależności od gminy mogą być bardzo różne. Dlatego zanim przejdziemy do omówienia ogólnych zasad umieszczania reklam przy drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, warto wcześniej zapoznać się w wymaganiami miejscowymi w tym zakresie. Stosowanie się do zasad ogólnych nie będzie wystarczające, ponieważ każda gmina może przy użyciu prawa miejscowego zdecydować o nałożeniu kary przy niestosowaniu do zapisów lokalnych uchwał.

Definicja reklamy oraz zasady ogólne i szczegółowe umieszczenia przydrożnych ekspozycji

Ustawa o drogach publicznych wskazuje, iż reklama to nośnik informacji wizualnej w dowolnej formie materialnej, posiadające elementy konstrukcyjne, mocowania. Reklama lokowana jest w miejscu widocznym dla użytkowników drogi, natomiast zgodę na jej umieszczenie wydaje decyzją administracyjną zarządca drogi na podstawie wniosku złożonego przez właściciela lub inwestora. Jeżeli posiadamy już zgodę na umieszczenie tablicy reklamowej, należy zgłosić ten fakt we właściwym organie architektoniczno – budowlanym. Odstępstwem od tej reguły są reklamy świetlne lub podświetlane, które chcemy umieścić poza obszarem zabudowanym określonym w ustawie o ruchu drogowym. Wówczas wykonanie konstrukcji pod reklamę będzie możliwe jedynie po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Kwestię zasad rozmieszczania reklam w pasie drogowym poruszyliśmy w innym artykule na naszym portalu.

Przepisy polskiego prawa definiują też minimalne odległości umieszczanych ekspozycji reklamowych względem poszczególnych dróg, obiektów budowlanych, krawędzi jezdni itd.:
  •  dla dróg gminnych jest to odległość 6 metrów oraz 15 metrów poza terenem zabudowanym
  • dla dróg wojewódzkich i powiatowych: 8 metrów dla terenu zabudowy oraz 20 metrów poza terenem zabudowanym
  •  dla dróg krajowych: 10 metrów na terenie zabudowy oraz 25 metrów poza terenem zabudowanym
  •  dla dróg ekspresowych: 20 metrów dla terenów zabudowy i 40 metrów poza terenem zabudowanym
  •  dla autostrad: 30 metrów na terenie zabudowy i 50 metrów poza terenem zabudowy
Zakazy oraz wygląd tablic reklamowych

Oprócz przepisów dotyczących odległości dla poszczególnych reklam umieszczanych na drogach krajowych, gminnych, powiatowych, istnieją też inne wymagania natury estetycznej i pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeżeli chodzi o estetykę to kwestie tą regulują zapisy z art. 45 ust. 1 pkt 7  ustawy Prawo o ruchu drogowym. Mówi nam ona o tablicach reklamowych, których nie możemy wyposażyć w elementy odblaskowe, mogące oślepiać kierujących samochodami oraz o zbliżonych kolorach tablic do znaków drogowych. Mogłoby to powodować dezorientację kierowców lub wprowadzanie ich w błąd. W związku z powyższymi wytycznymi obowiązuje całkowity zakaz montażu tego typu tablic reklamowych w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi (odstępstwem od reguły są parkingi), przy drogach międzynarodowych, na wiaduktach kolejowych oraz w obrębie skrzyżowań i zjazdów.

Opłaty

Kwestia opłat jest równie jasna jak pozostałe przepisy dotyczące umieszczania tablic reklamowych przy drogach. Umieszczenie reklamy powoduje zajęcie fragmentu pasa drogowego, za co należy uiścić opłatę u zarządcy drogi. Kwestię tą reguluje ustawa o drogach publicznych, sumę ustala się na podstawie iloczynu liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętego przez wielkość reklamy, stawkę za zajęcie 1 mkw pasa drogowego oraz liczbę dni, kiedy nasza reklama będzie funkcjonowała w danym miejscu. Natomiast w przypadku tablicy reklamowej umieszczonej na terenie przyległym do pasa drogi publicznej opłaty nie są naliczane. W przypadku postawienia reklamy bez uzyskania stosownej zgody organu administracyjnego musimy liczyć się z sankcjami w postaci grzywny oraz decyzji nadzoru budowlanego o nakazie usunięcia nośnika reklamowego. Zasady te są identyczne jeżeli chodzi o reklamy z zakresu małej architektury oraz budynków związanych z gruntem.
 
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.